Algemene voorwaarden

Beste leerling,

Voor je liggen de algemene voorwaarden, deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met RijschoolHUB als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van RijschoolHUB. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door RijschoolHUB en de leerling.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeur certificaat’;

1.2 Het rij(her)examen wordt door de rijschool gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rij(her)examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. 

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden.

1.5 Met een rijles wordt bedoeld; een blok van 90 minuten.

1.6 De rijschool heeft ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.7 De rijschool is op geen enkele manier aansprakelijk voor gebeurtenissen van de leerling buiten de lestijden om. Vervoer van en naar de afgeproken ophaalplaats valt buiten de lestijden en is ten allen tijde de verantwoording van de leerling zelf.

1.8 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig, dat is zo snel dat gezien de omstandigheden mogelijk is, op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.9 Indien er geen continuiteit in de lessen kan zijn ten gevolge van een lockdown kan de leerling geen aanspraak maken op restitutie van inmiddels gereden lessen. Ook kan de leerling geen aanspraak maken op gratis lessen als het niveau na een lockdown achteruit is gegaan. De leerling heeft in het geval van lockdown wel het recht te stoppen met rijlessen en heeft in die situatie recht op restitutie van de nog niet gereden rijlessen van het gekochte pakket. In het geval van een lockdown kan ook de rijschool besluiten de rijlessen te stoppen. In dat geval heeft de leerling recht op restitutie van de nog niet gereden rijlessen van het gekochte pakket.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft RijschoolHUB het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft RijschoolHUB het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, begrafenis en/of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan RijschoolHUB

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft RijschoolHUB het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft RijschoolHUB het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

2.9 Roken in de lesauto is verboden, evenals vuile schoenen dan wel vuile kleding. RijschoolHUB probeert de lesauto in belang van de leerling zo schoon en fris mogelijk te houden.

2.10 Bij het rij(her)examen en een tussentijdse toets moet je een geldig theoriecertificaat en geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Contante betalingen zijn alleen mogelijk bij losse lessen en dienen aan de instructeur voldaan te worden na iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten ontvangt de leerling een factuur die per bank, giro of in uitzonderlijke gevallen contant binnen 14 dagen voldaan moet worden. Bij een lespakket is betaling in termijnen mogelijk.

3.3 Bij aanvraag van het examen dient het examengeld in ieder geval voor de examendatum overgemaakt te zijn op rekening van RijschoolHUB.

3.4 Indien de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt betaling alsnog achterwege gelaten ontvang je tot uiterlijk 7 dagen ná de waarschuwing een factuur van de achterstand.
  2. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 20,- aan administratiekosten.

3.5 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , weet dan, dat RijschoolHUB een incassobureau kan inschakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de leerling.

3.6 RijschoolHUB levert een opleiding op maat. Daarom zijn er losse lessen en prijzen per les. lespakketten zijn goedkoper. Het is aan de leerling hier een keuze in te maken. Mocht je ná een pakket nog lessen nodig hebben geldt voor deze extra lessen de prijs van een losse les.

3.7 De instructeur maakt een inschatting van het aantal benodigde lessen. Echter blijft dit een inschatting en kan het aantal benodigde lessen uiteindelijk afwijken van de inschatting. Een gekocht pakket geeft dus nooit de garantie op het behalen van een rijbewijs binnen het aantal lessen van dit pakket.

Rij(her)examen:

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het rij(her)examen verschijnt zonder geldige reden, moet de leerling zelf de kosten dragen voor de nieuwe aanvraag. Het rij(her)examen komt te vervallen. De kosten voor het betreffende rij(her)examen kunnen niet door de leerling teruggevorderd worden.

4.2 Mocht het rij(her)examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe rij(her)examen niet zelf te betalen.

4.3 De leerling die RijschoolHUB machtigt om rij(her)examens in te plannen, geeft hiermee ook toestemming voor het plaatsen van een foto op de site van RijschoolHUB of Instagram. na het behalen van een tussentijdse toets of rij(her)examen, tenzij de leerling vooraf duidelijk en schriftelijk via mail of app aangeeft geen foto van zichzelf op de site of instagram te willen. In dat geval wordt er geen foto gemaakt of geplaatst. RijschoolHUB zal ten allen tijde eerst de foto laten zien voordat de foto geplaatst wordt.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

ARTIKEL 5

5.1 RijschoolHUB heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. RijschoolHUB sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan RijschoolHUB
  2. RijschoolHUB sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
  3. de leerlingen zich na het niet nakomen van een afspraak binnen 14 dagen niet heeft gemeld voor een vervolg afspraak en niet reageert op mail of telefoon van RijschoolHUB

5.2 De leerling heeft ten alle tijden het recht te stoppen met de opleiding, echter reeds vastgelegde data voor rijles worden in rekening gebracht. Voor zowel 5.1 als 5.2 geldt: Naar rato zullen pakket-lessen terugbetaald worden, dit geldt niet voor reeds aangevraagde examens of tussentijdse toetsen.

Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 6

6.1 RijschoolHUB kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd. De algemene voorwaarden blijven ook op aanvullende afspraken van kracht.

Vrijwaring:

ARTIKEL 7

7.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rij(her)examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  1. RijschoolHUB kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. RijschoolHUB draagt zelf het risico.
  2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met RijschoolHUB op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

7.2 RijschoolHUB zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 8

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.